Palace Funds

De fondsen

Maak kennis met de verschillende fondsen van Palace Funds

 

De kosten

Palace Funds hanteert voor alle fondsen dezelfde heldere kostenstructuur

 

Schrijf nu in

Is uw interesse gewekt? Hier kunt u zich inschrijven

 

Disclaimer

Wij wijzen u erop dat de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Daarom adviseren wij u om deze voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.
U kunt de tekst van de voorwaarden opslaan en/of printen voor later gebruik.


Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en u toegang te verschaffen tot de producten, diensten, informatie, instrumenten en het materiaal dat deze bevat of omschrijft (hierna genoemd "de website"), bevestigt u de onderstaande gebruiksvoorwaarden te begrijpen en ermee akkoord te gaan.


1. Algemeen
De inhoud van de website is samengesteld door Palace Funds.
Palace Funds is vrijgesteld van artikel 2:65, eerste lid, van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en is voor het aanbieden van haar fondsen derhalve niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten te Amsterdam.
Palace Funds is een handelsnaam van Palace Trading (Handelsregisternummer 17254019).


2. Juridische beperkingen
De op/via de website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiŽle dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Palace Funds, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beleggingsbeslissing mag pas genomen worden na relevant, specifiek en professioneel advies te hebben ingewonnen.

De informatie op de website is niet bedoeld voor bezoekers uit landen waar het aanbieden van (voor die bezoekers buitenlandse) financiŽle diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van Palace Funds niet verkrijgbaar zijn. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Geen van de op de website vermelde beleggingsfondsen zijn of zullen worden geregistreerd onder de "United States Securities Act" van 1933, evenals gewijzigd. Verder zijn of zullen de op de website vermelde beleggingsfondsen niet worden geregistreerd onder de "United States Investment Company Act" van 1940, evenals gewijzigd. Op grond hiervan mogen de bovenvermelde beleggingsfondsen niet worden verkocht of ter verkoop worden aangeboden: (I) in de Verenigde Staten van Amerika, staten, gebiedsdelen of bezittingen ervan en (II) aan of voor rekening van enige "US Person" (als gedefinieerd in Reglement S van de "United States Securities Act" van 1933).

Een "US Person" wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als: (I) een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de U.S.; en/of (II) elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de U.S. of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. US staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de U.S. kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als "US Person".

Indien u voornemens bent om beleggingsdiensten of producten van Palace Funds af te nemen, dient u Palace Funds in te lichten als u kan worden aangemerkt als "US Person", dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze diensten of producten van Palace Funds niet toelaat.


3. Beleggingsresultaten
De waarde van uw belegging kan fluctueren. De waarde van de activa van de beleggingsproducten van Palace Funds kan bijvoorbeeld fluctueren als gevolg van de ontwikkelingen op de financiŽle markten en het gevoerde beleggingsbeleid en het is mogelijk dat de beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De performancecijfers worden berekend op basis van totaalrendement en herbelegging van dividend.
De behaalde resultaten gelden exclusief de commissies en vergoedingen die berekend worden bij inschrijving of op terugkoop van participaties.


4. Gebruik van de website
Palace Funds beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.
Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.
Palace Funds kan niet garanderen dat de informatie op de website niet is gewijzigd vanwege technische storingen (verbindingsproblemen, ingrijpen door derden, virussen enz.).


5. Informatie van derden
Het is mogelijk dat u op de website links naar websites van derden tegenkomt. Het gebruik van deze links geschiedt geheel voor uw eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op websites van derden is door Palace Funds niet geverifieerd. Dientengevolge aanvaardt Palace Funds geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.


6. Beperking van aansprakelijkheid
Palace Funds en andere verstrekkers van informatie aan de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website of de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. Deze informatie kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
Verder is Palace Funds niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een (transactie) service van Palace Funds.
Palace Funds is evenmin aansprakelijk voor verliezen of schade van welke aard dan ook, of het nu gaat om directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit de toegang tot de website, het gebruik, de raadpleging of verkenning ervan, of de koppeling ervan met andere websites. Daaronder valt ook schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.


7. Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen informatie bij Palace Funds.
Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieŽn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan om de website (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, over te dragen (via elektronische weg of anderszins), te wijzigen, te koppelen of te gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Palace Funds.


8. Privacy
Palace Funds garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw goedkeuring zullen uw gegevens niet beschikbaar worden gesteld aan derde partijen.


9. Toepasselijk recht
De website en deze disclaimer zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.


10. Nietigheid
Als deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht. De betrokken partijen dienen het ongeldige gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan inhoud en strekking van de rechtsgevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met het ongeldige gedeelte.